Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 11

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
11
Verenigingsleven
Tabel 4.3: deelname aan een vereniging, in % (zie vragenlijst: vraag 46)
Dorpsnaam
Politieke
partij
Kerk
Plaatselijk
Belang
Vrouwen­
vereniging
Sociaal Cultureel
Werk
Sport­
vereniging
Beetsterzwaag-
Olterterp
8
31
43
10
9
39
Opsterland
9
33
48
6
8
34
2009
9,2
33,3
46,8
8,2
6,7
37,0
Dorpsnaam
Toneel­
vereniging
Muziek-
vereniging/
-muziekcorps
Jongeren­
vereniging/
jeugdsoos
Ouderen­
vereniging /
Ouderensoos
Buurt­
vereniging
Anders
Beetsterzwaag-
Olterterp
5
15
1
20
22
57
Opsterland
14
10
3
6
56
51
2009
11,8
10,4
3,5
8,6
59,7
59,1
De participatie in het verenigingsleven ligt in Opsterland zeer hoog. Ook in Beetsterzwaag-Olterterp is sprake van een hoge
participatie in het verenigingsleven. De participatie ligt het hoogst bij Plaatselijk Belang (43%), sportverenigingen (39%) en
de kerk (31%).
Sociale cohesie
In onderstaande tabel zijn de antwoorden op de vragen omtrent sociale cohesie verwerkt in schaalgemiddelden. Let op:
Hoe lager de score, hoe hoger de sociale cohesie.
Tabel 4.4: beoordeling sociale cohesie in het dorp in schaalgemiddelden (zie vragenlijst: vraag 50-55)
Dorpsnaam
Gemiddelde score in 2013
Gemiddelde score in 2009
Beetsterzwaag-Olterterp
2,01
1,96
Opsterland
2,08
2,05
In Beetsterzwaag-Olterterp is de beoordeling van de sociale cohesie gedaald met 0,05 punt. In vergelijking met het
Opsterlands gemiddelde ligt de beoordeling van de sociale cohesie in Beetsterzwaag-Olterterp iets hoger.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...30
Powered by FlippingBook