Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 14

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
14
Hoofdstuk 5
Veiligheid
Gevoelens van onveiligheid
Tabel 5.1: (helemaal) eens met de stelling “Ik voel me wel eens onveilig in mijn dorp”, in % (zie vragenlijst: vraag 55)
Dorpsnaam
(Helemaal) mee eens
Niet mee eens / niet mee oneens
(helemaal) mee oneens
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
17
29
38
28
44
43
Opsterland
19
22,5
30
28,4
50
49,0
In Beetsterzwaag-Olterterp voelt men zich relatief veiliger dan in 2009. In 2009 voelde 29 procent zich wel eens onveilig in
het dorp, in 2013 heeft 17 procent van de respondenten aangegeven zich wel eens onveilig te voelen.
Oorzaken onveiligheidsgevoelens
Onderstaande tabel geeft inzicht in de reden van de onveiligheidsgevoelens in Gorredijk volgens de respondenten:
Tabel 5.2: oorzaken onveiligheidsgevoelens, in % (zie vragenlijst: vraag 55B)
Verkeer
(situatie)
Verlich-
ting
Verloe-
dering
openbare
ruimte
Overlast
Risico slacht­
offer worden
van
criminaliteit
Risico slacht­
offer te
worden van
geweld
Anders
Beetsterzwaag-
Olterterp
41% 35% 24% 6%
41%
6%
12%
Opsterland
39
24
13
20
26
8
9
De respondenten die hebben aangegeven zich wel eens onveilig te voelen in het dorp is tevens gevraagd wat de oorzaak is
van de onveiligheidsgevoelens. Hierbij werd vooral de verkeerssituatie (41%) genoemd, maar ook het risico om slachtoffer
te worden van criminaliteit (41%).
Verkeers(on)veiligheid
Tabel 5.3: (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 18)
Dorpsnaam
Automobilisten
Fietsers
Voetgangers
2013
2009
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
72
72
52
50
70
77
Opsterland
82,6
78,8
70,9
66,9
78,8
77,0
Vooral over de verkeersveiligheid voor fietsers is men in Beetsterzwaag-Olterterp net als in 2009 minder tevreden (52%).
De tevredenheid over de verkeersveiligheid voor voetgangers is in vergelijking met 2009 enigszins gedaald (-7%).
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...30
Powered by FlippingBook