Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 18

Dorpsspiegels 2013-2014
Dorpsspiegels 2013-2014
18
Informatiepunt Wmo
Tabel 6.10: bekendheid met en gebruik van het Informatiepunt Wmo, in % (zie vragenlijst: vraag 36)
Dorpsnaam
Wel bekend, geen gebruik
van gemaakt
Bekend, wel gebruik van
gemaakt
Onbekend
Beetsterzwaag-Olterterp
40
6
54
Opsterland
39,4
6,7
54,6
Meer dan de helft van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp is niet bekend met het Informatiepunt Wmo. Zes
procent van de respondenten geeft aan bekend te zijn met het Informatiepunt Wmo en heeft hier wel eens gebruik van
gemaakt.
Muziekonderwijs en bibliotheek
Tabel 6.11: (zeer) tevreden over het muziekonderwijs en de bibliotheek in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 28)
Dorpsnaam
Muziekonderwijs
Bibliotheek
2013
2009
2013
2009
Beetsterzwaag-Olterterp
93
93
73
92
Opsterland
79
79,9
85
85,7
Over het muziekonderwijs in de gemeente is men in Beetsterzwaag-Olterterp net als in 2009 (zeer) tevreden. De
tevredenheid over de bibliotheek is aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2009. Volgens Plaatselijk Belang heeft dit mogelijk
te maken met de beperkte openingstijden van de bibliotheek.
Tabel 6.12: (zeer) tevreden over het de bibliotheek in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 28)
Leeftijdscategorie
Bibliotheek
16 t/m 24
50%
25 t/m 34
100%
35 t/m 44
0%
45 t/m 54
80%
55 t/m 64
86%
65 t/m 74
67%
75 jaar en ouder
80%
Vooral respondenten in de leeftijdscategorie 35 tot en met 44 jaar zijn ontevreden over de bibliotheek in de gemeente.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...30
Powered by FlippingBook