Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 27

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
27
Hoofdstuk 10
De dorpen in de toekomst
Voor- of achteruitgang dorpen?
Tabel 10.1: voor/achteruitgang van het dorp in de afgelopen jaren, in % (zie vragenlijst: vraag 41)
Dorpsnaam
Vooruit
Achteruit
Gelijk gebleven
Uitkomst
in 2013
Verwachting
in 2009
Uitkomst
in 2013
Verwachting
in 2009
Uitkomst
in 2013
Verwachting
in 2009
Beetsterzwaag-Olterterp
19
28
13
14
68
59
Opsterland
18
29,4
19
12,1
63
58,5
In 2009 verwachtte 28 procent van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp een vooruitgang van het dorp. In 2013
geeft 19 procent aan dat het dorp daadwerkelijk vooruit is gegaan in de afgelopen jaren. De percentages in Beetsterzwaag-
Olterterp liggen in lijn met de Opsterlandse gemiddelden.
Verwachte toekomstige ontwikkeling
Tabel 10.2: verwachting voor- of achteruitgang van het dorp voor de komende jaren, in % (zie vragenlijst: vraag 42)
Dorpsnaam
Vooruit
Achteruit
Dorp blijft gelijk
Beetsterzwaag-Olterterp
15
21
65
Opsterland
22
20
59
Bijna twee derde van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp verwacht dat het dorp in de komende jaren gelijk
zal blijven. Daarnaast verwacht 21 procent een achteruitgang en 15 procent verwacht dat het dorp vooruit zal gaan in de
komende jaren.
Toerisme
Tabel 10.3: mening van de respondenten over het aantrekken van toeristen naar het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 44)
Dorpsnaam
Meer toeristen aantrekken Dorp is geen toeristische
trekker
Er zijn al te veel toeristen
Beetsterzwaag-Olterterp
73
19
8
Opsterland
47
50
3
Het merendeel van de respondenten in Beetsterzwaag-Olterterp is van mening dat het dorp meer toeristen zou mogen
aantrekken. Daarnaast is 19 procent van mening dat het dorp geen toeristische trekker is. In Beetsterzwaag-Olterterp
hebben relatief veel respondenten (8%) aangegeven dat er al te veel toeristen in het dorp zijn.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30
Powered by FlippingBook