Dorpsspiegels 2014 Beetsterzwaag - page 5

Beetsterzwaag
Beetsterzwaag
5
Hoofdstuk 1
Aantal inwoners en respondenten
Aantal inwoners
Tabel 1.1: aantal inwoners per dorp in de gemeente Opsterland (1 jan. 2013)
Dorp
Inwonersaantal 2013
Inwonersaantal 2009
Inwonersaantal 2005
Verschil
2009-2013
Beetsterzwaag –
Olterterp
3654
3696
3799
- 1,11%
Totaal
29.896
29.780
29.471
+ 0,39%
Wanneer het inwoneraantal in 2013 wordt vergeleken met dat van 2009 en 2005, is er in ongeveer de helft van de dorpen
sprake van een stijgende lijn in het inwoneraantal. In de andere helft van de dorpen is sprake van een dalende lijn. Het
inwoneraantal van Beetsterzwaag-Olterterp is tussen 2009 en 2013 gedaald met 42 inwoners, dit is een daling van 1,11
procent.
De respons
Tabel 1.2: Aantal inwoners, steekproefgrootte en respons in aantallen en in procenten
Dorpen
Aantal inwoners
op 1 jan. 2013
Steekproefgrootte
Respons in
aantallen
Respons in procenten
2013 2009 2005
Beetsterzwaag-
Olterterp
3.654
300
101
34% 77% 71%
Opsterland
29.896
2.970
1657
56% 68 % 70 %
In totaal zijn er 1.657 ingevulde vragenlijsten geretourneerd (56% van de verspreide vragenlijsten). Met een respons
van 34 procent (101 vragenlijsten) zit Beetsterzwaag-Olterterp onder het Opsterlands gemiddelde. In vergelijking met
2009 is de respons in Beetstzwaag-Olterterp sterk gedaald. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat de vragenlijsten in
Beetsterzwaag-Olterterp nu via de post verstuurd zijn.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...30
Powered by FlippingBook