Dorpsspiegels 2014 Frieschepalen - page 11

Frieschepalen
Frieschepalen
11
Verenigingsleven
Tabel 4.3: deelname aan een vereniging, in % (zie vragenlijst: vraag 46)
Dorpsnaam
Politieke
partij
Kerk
Plaatselijk
Belang
Vrouwen­
vereniging
Sociaal Cultureel
Werk
Sport­
vereniging
Frieschepalen
17
69
45
10
8
20
Opsterland
9
33
48
6
8
34
2009
9,2
33,3
46,8
8,2
6,7
37,0
Dorpsnaam
Toneel­
vereniging
Muziek-
vereniging/
-muziekcorps
Jongeren­
vereniging/
jeugdsoos
Ouderen­
vereniging /
Ouderensoos
Buurt­
vereniging
Anders
Frieschepalen
8
5
5
2
66
50
Opsterland
14
10
3
6
56
51
2009
11,8
10,4
3,5
8,6
59,7
59,1
De participatie in het verenigingsleven ligt in Opsterland het hoogste bij de buurtvereniging (56%) en Plaatselijk Belang
(48%). Ook in Frieschepalen is dit het geval, hier zijn daarnaast ook relatief veel respondenten lid van een kerk (69%). In
vergelijking met het Opsterlands gemiddelde zijn in Frieschepalen relatief veel respondenten lid van een politieke partij
(17%).
Sociale cohesie
Er zijn zes stellingen aan de respondenten voorgelegd, die gezamenlijk een typering geven van de sociale cohesie in het
dorp. Omdat de antwoorden onderling sterk samenhangen, is ervoor gekozen om deze vragen samen te nemen tot de
schaal “sociale cohesie”. Let op: hoe lager de score, hoe hoger de sociale cohesie.
Tabel 4.4: beoordeling sociale cohesie in het dorp in schaalgemiddelden (zie vragenlijst: vraag 50-55)
Dorpsnaam
Gemiddelde score in 2013
Gemiddelde score in 2009
Frieschepalen
2,06
2,19
Opsterland
2,08
2,05
De gemiddelde score is in Frieschepalen is gedaald ten opzichte van 2009, de sociale cohesie wordt dus positiever
beoordeeld. Tevens wordt de sociale cohesie in Frieschepalen hoger beoordeeld in vergelijking met het Opsterlands
gemiddelde. Volgens Plaatselijk Belang is hangt de positieve beoordeling van de sociale cohesie in het dorp mogelijk samen
het grote aantal vrijwilligers in het dorp. Het vinden van vrijwilligers voor bijvoorbeeld activiteiten is in Frieschepalen vaak
snel geregeld. Door jong en oud wordt dit als belangrijk ervaren.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...30
Powered by FlippingBook