Dorpsspiegels 2014 Lippenhuizen - page 11

Lippenhuizen
Lippenhuizen
11
Verenigingsleven
Tabel 4.3: deelname aan een vereniging, in % (zie vragenlijst: vraag 46)
Dorpsnaam
Politieke
partij
Kerk
Plaatselijk
Belang
Vrouwen­
vereniging
Sociaal Cultureel
Werk
Sport­
vereniging
Lippenhuizen
12
25
46
12
10
46
Opsterland
9
33
48
6
8
34
2009
9,2
33,3
46,8
8,2
6,7
37,0
Dorpsnaam
Toneel­
vereniging
Muziek-
vereniging/
-muziekcorps
Jongeren­
vereniging/
jeugdsoos
Ouderen­
vereniging /
Ouderensoos
Buurt­
vereniging
Anders
Lippenhuizen
18
7
4
1
67
52
Opsterland
14
10
3
6
56
51
2009
11,8
10,4
3,5
8,6
59,7
59,1
De participatie in het verenigingsleven ligt in Opsterland hoog. Ook in Lippenhuizen is dit het geval. Bijna de helft van
de respondenten in Lippenhuizen geeft aan deel te nemen aan Plaatselijk Belang. Daarnaast is meer dan de helft van de
respondenten lid van een buurtvereniging. Ruim een derde (34%) geeft aan lid te zijn van een sportvereniging.
Sociale cohesie
Er zijn zes stellingen aan de respondenten voorgelegd, die gezamenlijk een typering geven van de sociale cohesie in het
dorp. Omdat de antwoorden onderling sterk samenhangen, is ervoor gekozen om deze vragen samen te nemen tot de
schaal “sociale cohesie”. Let op: hoe lager de score, hoe hoger de sociale cohesie.
Tabel 4.4: beoordeling sociale cohesie in het dorp in schaalgemiddelden (zie vragenlijst: vraag 50-55)
Dorpsnaam
Gemiddelde score in 2013
Gemiddelde score in 2009
Lippenhuizen
2,09
1,98
Opsterland
2,08
2,05
De sociale cohesie in Lippenhuizen is iets gedaald ten opzichte van 2009, maar de score is nog steeds vergelijkbaar met het
Opsterlands gemiddelde.
Hierna staan de resultaten voor iedere stelling afzonderlijk gepresenteerd. Hierbij wordt weer gewoon met percentages
gewerkt, waarbij een hoger percentage duidt op meer sociale cohesie.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...30
Powered by FlippingBook